Markedsføring og medlemskommunikasjon

Medlemsundersøkelsen 2020

I juni 2020 ble det gjennomført en ny medlemsundersøkelse blant alle yrkesaktive medlemmer. Formålet var å kartlegge medlemslojalitet og medlemstilfredshet. 26 prosent av medlemmene svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen viser at lojaliteten og tilfredsheten hos medlemmene har økt de siste årene. Årsakene er flere. Tiltak gjennomført over tid, både fra seksjonene og sekretariatet har hatt en positiv innvirkning på medlemmenes lojalitet og tilfredshet med medlemskapet.

På spørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med ditt medlemskap i Juristforbundet?», svarte medlemmene på en skala der 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd):

2020 2018 2014 2012

4-6

84 %

78 %

70 %

70 %

1-3

16 %

22 %

30 %

30 %

På spørsmålet «Hvor viktig er det for deg å være medlem i Juristforbundet?», svarte medlemmene på en skala 1-6 der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 6 er svært viktig:

2020 2018 2014 2012

4-6

78 %

77 %

72 %

70 %

1-3

22 %

23 %

28 %

30 %

På spørsmålet «Det er samsvar mellom det jeg betaler i kontingent og mitt utbytte av medlemskapet», svarte medlemmene på en skala 1-6 der 1 er helt uenig og 6 er helt enig:

2020 2018 2014

4-6

56 %

50 %

44 %

1-3

44 %

50 %

56 %

På spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at du er medlem i Juristforbundet om to år?», svarte medlemmene på en skala 1-6 der 1 er svært usannsynlig og 6 er svært sannsynlig:

2020 2018 2014 2012

4-6

88 %

87 %

84 %

84 %

1-3

12 %

13 %

16 %

16 %

Hovedårsaken til at medlemmene meldte seg inn i Juristforbundet er «Det er prinsipielt viktig å være fagorganisert», har økt fra 31 % i 2018 til 38 % i 2020. Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2020, og det er grunn til å tro at korona-situasjonen har påvirket resultatet på dette spørsmålet. Andelen som oppgir «Det gir meg gode medlemsfordeler (f.eks. bank- og forsikringsordninger)» har økt fra 17 % i 2018 til 19 % i 2020.

De mest benyttede medlemsfordelene er Juristen, lønnsstatistikk, forsikring fra Juristforbundet Forsikring, kurs fra Juristenes Utdanningssenter (JUS), faglige arrangementer og bankavtale gjennom Handelsbanken.

Rekruttering av yrkesaktive medlemmer

De siste årene har det vært gjennomført kampanjer hvor målet har vært å verve flere yrkesaktive medlemmer. Det er forsøkt ulike budskap i nyhetsbrev og i sosiale medier, men det har vist seg at det er utfordrende å få jurister til å verve andre jurister.

Det siste året er det forsøkt nye metoder. Det er gjennomført rekrutteringskampanjer i sosiale medier hvor budskapet har vært «Bli medlem». Dette har fungert svært godt. Høsten 2020 er det planlagt en rekrutteringskampanje hvor hovedbudskapet er «Gratis medlemskap ut året». For å bidra til at det verves nye medlemmer gjennom hele året, får alle medlemmer som verver et nytt yrkesaktivt medlem, et gavekort på 300 kroner.

Medlemskommunikasjon

Hvert år sendes det ut ca. 300 utsendelser fordelt på ca. 800.000 e-poster til medlemmene. Utsendelsene segmenteres til ulike målgrupper, slik at budskapet skal oppleves som relevant. Innhold i nyhetsbrev og sosiale medier inneholder en kombinasjon av informasjon om hva som skjer i Juristforbundet, samt markedsføring av tjenester og produkter. Høsten 2020 lanseres det et nytt velkomstprogram, hvor nye medlemmer får mer informasjon om Juristforbundet og fordelene knyttet til medlemskapet.

Rekruttering av studentmedlemmer, samt lojalitetsskapende tiltak

Rekruttering og verving av nye studentmedlemmer er svært viktig, da dette er fremtidens betalende medlemmer. De fleste medlemmer melder seg inn mens de er studenter. Styret for studentseksjonen arrangerer hvert år flere vervestands for å verve nye studentmedlemmer. Det gjennomføres jevnlig rekrutterings- og vervekampanjer i sosiale medier (Facebook og Instagram) og i nyhetsbrev – som gir gode resultater.

Fra 01.07.2019 fikk alle studentmedlemmer under 35 år som er bosatt og studerer i Norge, gratis innbo- og ulykkesforsikring inkludert i medlemskapet. Dette har vært et viktig argument for de studenttillitsvalgte når det står på stand og skal verve nye studentmedlemmer.

For å øke lojaliteten og tilfredsheten i målgruppen arrangerer styret i Juristforbundet – Student bl.a. minglekvelder, manuduksjoner, foredrag og debattkvelder. Deltakelse forutsetter medlemskap. Det jobbes aktivt mot studentmedlemmene for å gi de god informasjon om forbundet, fordelene og andre tjenester. Konkurranser og andre aktiviteter bidrar til å øke kjennskapen og interessen hos studentmedlemmene.

Målet med aktivitetene er å bygge lojalitet og tilfredshet slik at de ønsker å fortsette medlemskapet sitt den dagen de starter i sin første jobb og skal betale ordinær kontingent. Studentmedlemmer som ikke har betalt kontingent etter flere purrerunder, blir oppringt av et eksternt byrå med påminnelse om å betale. Dette har hatt positiv effekt og resultert i at flere opprettholder medlemskapet sitt.

I juni 2020 ble det gjennomført en medlemsundersøkelse blant studentmedlemmene. Resultatene viser at de fleste blir medlemmer fordi de de ønsker å være medlem i en interesseorganisasjon/fagforening (30 %) og gode rabatter på forsikring- og banktilbud (30 %). Undersøkelsen viser også at studentmedlemmene er svært fornøyde med medlemskapet sitt og at det er svært sannsynlig at de forblir medlemmer når de blir yrkesaktive jurister.

Web bilder Rapport Bergen 04

Markedsføring av kurs og arrangement

Juristforbundet arrangerer hvert år mange kurs og arrangementer. Disse markedsføres i nyhetsbrev, på nettsidene og i sosiale medier. Utsendelsene segmenteres til ulike målgrupper, slik at innholdet skal oppleves relevant. Medlemmer som har inngått samtykke til at de kan motta markedsføring fra Juristenes Utdanningssenter (JUS), mottar dette direkte fra JUS.

Merkevaren Juristforbundet og visuell profil

Alle små og store tiltak som gjennomføres i regi av tillitsvalgte og sekretariatet, er med på å bygge merkevaren Juristforbundet. Den visuelle profilen sørger for at Juristforbundet fremstår enhetlig og har en tydelig profil. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle merkevaren Juristforbundet og den visuelle profilen.

Medlemsservice

Medlemsservice er Juristforbundets førstelinje ut mot medlemmene. Disse medarbeiderne besvarer ca. 10 000 henvendelser fra medlemmene hvert år. De fleste av disse er knyttet til administrasjon av medlemskapet og spørsmål om medlemsfordeler.

Juristforbundets medlemsundersøkelse viser at medlemmene er svært fornøyde med kontakten de har med sekretariatet. Etter lansering av nye nettsider i 2017, er det flere medlemmer som gjør endringer i medlemskapet sitt på Min Side. Flere automatiserte arbeidsprosesser bidrar til økt effektivitet, noe som igjen fører til at tiden kan benyttes til utadrettet virksomhet for å tilby medlemmene «det lille ekstra» hver gang de tar kontakt.

Et eksempel på en slik aktivitet er at medlemmer som tar kontakt med medlemsservice, blir spurt om de ønsker å bli kontaktet av Juristforbundet Forsikring for å få en gjennomgang av sine forsikringer og sitt forsikringsbehov.

Nettstedet/Min Side

Det har ikke blitt foretatt noen omfattende endringer av nettsidene siden 2017, men enkelte forbedringer er gjort for å bedre brukeropplevelsen.

Den positive besøkstrenden fra 2017 fortsetter, og bruken av nettsidene har økt. Fra 2018 til 2019 besøkte nesten 25 % flere unike brukere én eller flere sider på juristforbundet.no. Medlemsfordeler, Min side og enkeltartikler fra Advokatkontoret er sider som utmerker seg med svært gode besøkstall.

Det blir også generert stadig flere besøk via Google. Enkelte artikler fra Advokatkontoret har nå en høy rangering hos Google. Dette gjør at de kommer langt opp på Google’s treffliste når man søker på enkelte temaer, som igjen fører mange inn på Juristforbundets nettsider.

Bruken av Min side til å administrere medlemskapet er fortsatt høy, og besøkstallene øker. Det virker som om medlemmene i større og større grad har blitt vant til å gjøre endringer selv fremfor å kontakte sekretariatet. Det er også færre som har problemer med å logge inn.

Koronasituasjonen kan se ut til å prege besøkstallene for 2020. Foreløpig viser de en nedgang på rundt 10 %. Noe av årsaken til dette kan være alle arrangementene som har blitt avlyst og arrangementsinvitasjoner som derfor ikke har blitt sendt ut. Arrangementsinvitasjoner genererer vanligvis en del nettrafikk både til arrangementene og andre sider på juristforbundet.no.

2019 2018 2017

Juristforbundet.no

706 172

569 064

533 658

Min side

46 338

39 936

19 169

Videreutvikling av CRM-systemet

CRM-systemet, som ble implementert i 2017, videreutvikles løpende. De siste årene har det vært økt fokus på GDPR, og det er gjort flere tilpasninger i systemet slik at Juristforbundet oppfyller kravene i det nye regelverket. Det er blant annet utviklet en ny samtykke-modul, samt innført et eget samtykke for medlemmer som ønsker å motta markedsføring fra Juristenes Utdanningssenter (JUS).

I forbindelse med vedtaket på det ekstraordinære landsmøtet 2019 om § 2-2-2 Innplassering i organisasjonen, er det utviklet en løsning slik at medlemmer i Juristforbundet – Stat, Juristforbundet – Privat og Juristforbundet – Student kan være medlem i en hovedforening, men også kan være tilknyttet andre foreninger og fora.

Bedre rapporteringsverktøy har gitt bedre innsikt i medlemsmassen. Dette gjør det enklere å målrette og segmentere medlemskommunikasjonen. Det er også etablert et godt samarbeid med flere andre akademikerforeninger som benytter det samme CRM-systemet som Juristforbundet.

Web bilder Rapport Oslo 03

Medlemsapplikasjon og elektroniske reiseregninger

Landsmøtet bevilget 1 500 000 kroner til utvikling av en applikasjon/web-løsningen inkl. en elektronisk løsning for levering av reiseregninger med frist for utvikling innen utløpet av første halvår 2019. Dessuten ble hovedstyret pålagt å opprette en styringsgruppe for IT/web.

Styringsgruppen fikk senere som oppgave å utgjøre prosjektgruppen for applikasjonen i tillegg. Prosjektleder for applikasjonen ble daværende leder for Juristforbundet – Student, Pascual Strømsnes.

Det har vært arbeidet med applikasjonen gjennom hele styreperioden. Ved redaksjonens avslutning var det ennå ikke fremlagt noen pilotutgave. Hovedstyret vurderer status for prosjektet og hvilken form en evt. videreføring skal ha.

Det ble underveis besluttet at sekretariatet skulle anskaffe en egen applikasjon for elektroniske reiseregninger for å sikre tilknytningen til CRM og regnskapssystemet. Denne applikasjonen er i full drift.

Profilering, politikk og samfunnskontakt

Videreutvikling av medlemsfordelene