Koronapandemien og Juristforbundet

2020 preget av koronasituasjonen

Koronapandemien har preget hele samfunnet det meste av 2020. Også i Juristforbundet har mye av den tradisjonelle aktiviteten vært styrt av smittevern, politiske unntak og ikke minst ivaretakelsen av medlemmene i en situasjon som har vært vanskelig for mange.

Digitalisering i form av filmopptak ble løsningen for en rekke viktige arrangementer – som Juristkongress, Rettssikkerhetskonferansen og flere kurs for tillitsvalgte.

Web bilder Rapport Oslo 02

Informasjon til medlemmene

Det ble tidlig opprettet en egen samleside for koronainformasjon på nettstedet med inngang fra forsiden. Her ble det samlet informasjon til medlemmene fra tillitsvalgte, råd og praktisk informasjon, informasjon om tiltak for å lette medlemmenes situasjon og politiske utspill/høringssvar.

Advokatkontoret og andre ansatte produserte på kort til en rekke artikler om de arbeidsrettslige sidene av unntakssituasjonen – bl.a. permittering, ferie, hjemmekontor og rettigheter ved nedbemanning. I tillegg ble det laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene fra medlemmene med tilhørende svar.

Tiltak overfor medlemmene

Etter Juristforbundets kontingentbestemmelser gis medlemmene kontingentfritak under permittering. Sekretariatet har mottatt henvendelser fra medlemmer som er i situasjoner som kan likestilles med å være permittert. Generalsekretæren fikk fullmakt av hovedstyret til å håndtere disse henvendelsene fortløpende.

Medlemmer som ble rammet av permittering eller nedbemanning satte særlig pris på at Handelsbanken satte ned renten kort etter at hele landet stengte ned.

Advokatkontoret og pandemien

Advokatkontoret hadde beredskap gjennom hele våren for å ta imot spørsmål og gi råd til medlemmer som fikk hverdagen forandret pga. pandemien og de samfunnsmessige konsekvensene av den. Også andre ansatte bisto i dette arbeidet.

Koronasituasjonen har medført mange lov- og forskriftsendringer som har berørt Juristforbundets medlemmer. Dette gjelder permitteringsregler, omsorgsdager og sykepenger. Videre har det vært behov for tilpasninger i tariffavtaler, personalreglement og retningslinje – særlig for regler om økte overtidsrammer, endrede regler om fleksitid og bruk av hjemmekontor.

En periode var en gruppe medlemmer permittert. Innrapporterte tall til medlemservice viser at Juristforbundets medlemmer var berørt i langt mindre grad enn i andre akademikerforeninger.

Koronapandemien har også medført økning av antall bistandssaker inn til Advokatkontoret. I stor grad har disse omhandlet spørsmål tilknyttet rettigheter og plikter ved permittering, herunder retten til dagpenger. Det har også vært saker tilknyttet arbeidstid, hjemmekontor, endring av fastsatt ferie, utsatt oppstart ved nytt arbeidssted, tilbaketrekking av jobbtilbud fra arbeidsgiver og retten til erstatning, som følge av dette, dessuten noen få saker om koronarelaterte oppsigelser fra arbeidsgiver.

Politisk engasjement

Presidenten var tidlig ute med å få hovedstyret til å vedta en klar prioritering: Først arbeidssituasjonen til medlemmer og tillitsvalgte, deretter saker/problemstillinger til media/offentligheten.

Juristforbundet sentralt valgte å avgi svar på den svært hurtige høringsrunden om unntaksloven, senere kalt koronaloven, selv om forbundet ikke var høringsinstans. Presidenten ga i svaret uttrykk for skepsis til loven og overføring av makt fra lovgiver til regjering, men sa seg senere tilfreds med at Stortinget samlet seg om en svært begrenset og kortvarig fullmakt. Dommerforeningen avga som høringsinstans også høringssvar.

Forbundet har videre avgitt høringssvar om flere av forslagene til midlertidige forskrifter til koronaloven.

Fra avlyste arrangementer til digitalisering

Så å si alle Juristforbundets arrangementer ble tidlig avlyst, utsatt eller vurdert gjennomført på nye måter. Dette gjaldt bl.a. Oslo Legal Walk, Juristdagen, deltakelsen på Arendalsuka, vårens Juristforum og en rekke møter og seminarer i regi av seksjoner og foreninger.

Digitalisering i form av filmopptak ble løsningen for en rekke viktige arrangementer – som Juristkongress, Rettssikkerhetskonferansen og flere kurs for tillitsvalgte. Kostnadsnivået har nok vært noe høyere enn for ordinære arrangementer, men det bygges opp solid erfaringskompetanse i forbundet som kan brukes videre, samtidig som digitale arrangementer kan nå langt flere medlemmer, hvor og når de selv ønsker.

Medlemsundersøkelse om hjemmekontor

Det ble i mai 2020 gjennomført en særskilt medlemsundersøkelse om tilværelsen på hjemmekontor og andre forhold som er påvirket av koronapandemien. 84 prosent av Juristforbundets medlemmer arbeidet på hjemmekontor, nesten utelukkende fordi arbeidsgiveren oppfordret til det. Bare ni prosent meldte at virksomheten de jobbet i, hadde måttet ty til permitteringer.

De fleste opplevde hverdagen mer fleksibel, men de som har fulgt opp barn på hjemmeskole, har opplevd temmelig lange arbeidsdager. 58 prosent sa hverdagen på hjemmekontoret ga større fleksibilitet, mens 12 prosent opplevde det motsatte.

Over halvparten opplevde at de jobbet mer eller like effektivt hjemme som på arbeidsplassen. På den annen side mente nesten halvparten (44 prosent) at de var litt mindre effektive på hjemmekontoret, selv om hele 64 prosent oppga at de fikk fullført arbeidsoppgavene sine. 41 prosent var sammen med andre voksne på hjemmekontoret, mens 35 prosent hadde barn hjemme fra skole eller barnehage.

En del av Juristforbundets medlemmer i privat sektor er selvstendig næringsdrivende, og disse er spesielt sårbare i koronasituasjonen. To av tre oppga at pandemien påvirket omsetningen. 19 prosent sa at de ikke kunne drive videre i minst 12 uker uten å gå konkurs. 37 prosent av de næringsdrivende hadde en omsetningssvikt på 25-50 prosent.

Undersøkelsen viste også at 23 prosent av selvstendig næringsdrivende respondenter hadde måttet permittere ansatte uten juridisk utdanning, mens 12 prosent har permittert ansatte med juridisk utdanning,

Web bilder Rapport Harstad 07

Jusstudenter blir straffet for å hjelpe

Flere jusstudenter har i løpet av sommerhalvåret 2020 bidratt til å saksbehandle de rekordmange søknadene NAV har fått grunnet koronaviruset. En av studentene gjorde Juristforbundet oppmerksom på at arbeidsmengden gjorde at de tjente for mye til å få ordinært stipend fra Lånekassen. Med andre ord ble studentene som bidro i dugnaden, og som av regjeringen var kalt samfunnskritisk personell, straffet økonomisk for bidraget.

Samtidig har politistudenter og studenter som har bidratt i helsesektoren under koronakrisen ikke vært underlagt samme regler fra Lånekassen. Inntekten deres fra arbeidet i perioden 1. mars – 31. august blir unntatt fra regnestykket som skal avgjøre om man som student har tjent for mye til å få fullt stipend.

Lederen for Juristforbundet – Student så ingen grunn til at jusstudenter som har bidratt på lik linje i koronakrisen som studenter i andre samfunnskritiske institusjoner, skulle få en dårligere behandling av Lånekassen. Han skrev derfor en kommentar om saken og både Juristforbundet og Akademikerne har sendt brev til Kunnskapsdepartementet for å løse opp i det som må bero på en enkel misforståelse.

Forbund og sekretariat

Arbeidsliv og arbeidsbetingelser