Forbund og sekretariat

Medlemstall

1.10.20 12.9.18 01.10.16 1.10.15 24.9.14 1.10.13 1.3.12

Juristforbundet – Stat

7 619

7 245

7 181

6 877

6 735

6 514

6 214

Juristforbundet – Privat

6 226

6 058

5 856

5 729

5 797

5 754

5 889

Juristforbundet – Student

2 574

3 531

4 788

4 696

4 048

3 387

2 280

Juristforbundet – Kommune

1 893

1 673

1 414

1 327

1 288

1 181

1 073

Juristforbundet – Dommerforeningen

522

525

536

551

542

531

534

Andre (bl.a. pensjonister)

1 739

1 512

1 374

1 281

1 212

1 169

1 168

Totalt

20 573

20 544

21 149

20 461

19 622

18 536

17 158

Kjønnsfordelingen blant medlemmene er per 1. oktober 2020: 59 % kvinner og 41 % menn.

Gjeninnføring av studentkontingent 1. august 2017 (300 kroner per år) har ført til en nedgang i antall studentmedlemmer. Antall studentmedlemmer som overføres fra studentmedlemskap til ordinært medlemskap er imidlertid det samme som tidligere.

Ordinært landsmøte 2.-3. november 2018

Landsmøtet behandlet vedtektsfestede saker og innkomne forslag. Saker fra dagsorden som bør nevnes særskilt:

 • Landsmøtet vedtok nye retningslinjer for forbundets humanitære bistand. Den viktigste endringen var at beløpet i denne budsjettposten skal utgjøre inntil 1 prosent av samlede kontingentinntekter
 • Det ble opprettet og vedtektsfestet et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldsutvalg. Lederne ble valgt av landsmøtet, mens øvrige medlemmer skulle utnevnes av hovedstyret. Også de eksisterende fagutvalgene ble vedtektsfestet.
 • For første gang ble det i hht. vedtektene vedtatt hovedsatsningsområder for landsmøteperioden. En fireårig strategisk plan for hovedstyret ble fremlagt til orientering.
 • Under budsjettbehandlingen ble kontingentsatsene frosset tom. 2020. Samtidig ble grunnbevillingen til Juristforbundet – Stat og Juristforbundet – Privat øket fra 750 000 kroner til 1 250 000 kroner fra 2019. Grunnbevillingen for Juristforbundet – Student ble vedtatt å utgjøres av hele medlemskontingenten for studentmedlemmene med en minimumssum på 750 000 kroner.
 • Landsmøtet bevilget også 1 500 000 kroner til utvikling av en applikasjon/web-løsningen inkl. en elektronisk løsning for levering av reiseregninger med frist for utvikling innen utløpet av første halvår 2019.
 • Et forslag fra Juristforbundet - Stat om fullt frikjøp av visepresidenten sto også på agendaen. Det ble vedtatt at vervet som visepresident som hovedregel skal ha inntil 100 prosent frikjøp med 80 prosent av presidentens lønn. Ordningen ble vedtatt iverksatt umiddelbart. Juristforbundet – Privat be om en protokolltilførsel om at seksjonen hadde protestert mot umiddelbar iverksettelse fordi dette ikke var kjent ved utlysningen av vervet.
 • Det ble gjort noen vedtektsendringer knyttet til representasjon og valg. Etter forslag fra Juristforbundet – Privat ble det vedtatt «Valg i Juristforbundet som omfatter mer enn 20 medlemmer kan gjennomføres som elektroniske valg etter retningslinjer fastsatt av Hovedstyret. Dette gjelder ikke valg på landsmøtet» som supplement til vedtaket fra hovedstyret: «Det er anledning til å gjennomføre elektronisk avstemning etter nærmere regler gitt av hovedstyret». 


  JF-P fikk også vedtatt sitt forslag om mulighet for fullmakter på landsmøtet: «Delegasjonene gis fullmakt til å stille med fullmakt en til en».
 • Etter forslag fra JF-Privat ble følgende vedtak fattet om faglige nettverk: «Juristforbundets landsmøte vedtar opprettelsen av et nettverksstyre. Nettverksstyret skal oppnevnes av Hovedstyret. Nettverksstyret skal sammen med sekretariatet initiere og legge til rette for effektiv drift av faglige og geografiske nettverk, på tvers av forbundets seksjoner og medlemsforeninger». Vedtaket ble inntatt i vedtektene.
 • Vedtatt ble også et annet forslag fra JF-Privat om spesialistutdanning: «Landsmøtet ber hovedstyret om å utrede en mulig spesialistordning. Saken legges frem for landsmøtet 2020».
 • Representantskapsmøtet i 2016 vedtok at det skulle gjennomføres en intern ressursanalyse for å kartlegge hvordan forbundets samlede ressurser var fordelt mellom seksjonene. Sluttrapporten fra konsulentselskapet Agenda Kaupang ble lagt frem på landsmøtet i 2018. Rapporten konkluderer med at der er en rimelig jevn fordeling av ressursbruk mellom seksjonene i forhold til det de bidrar med av kontingentmidler.   JF-Privat fikk vedtatt følgende som oppfølging av ressursutredningen:
  
1) «Landsmøtet anerkjenner at Seksjon Privat har behov for ytterligere ressurser fra sekretariatet for å kunne ivareta interessene til Privats medlemmer på en tilfredsstillende måte».

  2) «Landsmøtet ber Hovedstyret om å innføre timeregistrering i sekretariatet, slik at aktiviteter knyttet til seksjoner blir identifisert for å kunne gjennomføre løpende analyser for god ressursallokering».
 • Et forslag fra Dommerforeningen til resolusjon med utgangspunkt i ressurssituasjonen i domstolene som oppfattes å ligge på et kritisk lavt nivå, ble enstemmig vedtatt.

Håvard Holm valgt til president

Lagdommer Håvard Holm ble på landsmøtet 2018 enstemmig valgt til ny president i Juristforbundet. Holm var 2010-2014 leder av Den norske Dommerforening, som inngår i Juristforbundet, og har sittet fire år i forbundets hovedstyre.

Håvard Holm hadde de siste 14 årene før valget vært dommer i Borgarting lagmannsrett, landets største ankedomstol. Han tok juridikum i 1983 og har tidligere i karrieren vært påtalejurist ved Oslo politidistrikt, virket som advokat og arbeidet i Økokrim.

Ny visepresident i Juristforbundet ble Katrine Bratteberg, som kommer fra NAV. Hun har i siste periode vært nestleder i forbundets seksjon for statsansatte medlemmer. Både presidenten og visepresidenten har utøvet vervene på fulltid.

Holm etterfulgte Curt A. Lier som hadde ledet Juristforbundet i nærmere ni år, de siste seks som president.

Ekstraordinært landsmøte 4. november 2019

Det ekstraordinære landsmøtet behandlet vedtektsfestede saker og innkomne forslag. Saker fra dagsorden som bør nevnes særskilt:

 • I forbindelse med at Advokatforeningen skal flytte til nye, eksterne lokaler, ønsker den å selge sin halvpart av Juristenes Hus A.S. Aksjonæravtalen mellom de to eierne tilsier at Juristforbundet må overta Advokatforeningens eierandel, ellers vil huset måtte selges på det åpne markedet. Partene hadde diskutert saken og Advokatforeningen hadde fremmet et konkret krav til utkjøpspris.  Hovedstyrets forslag om å akseptere Advokatforeningens tilbud ble vedtatt mot én stemme. Kjøpet finansieres med disponible midler.
 • Det ekstraordinære landsmøtet behandlet deretter flere vedtektsendringer etter forslag fra seksjonene privat og Stat:

  

En klargjøring av vedtektsendringen om elektroniske valg på landsmøtet 2018: «Voteringer i Juristforbundets ulike organer kan gjennomføres elektronisk etter retningslinjer fastsatt av Hovedstyret. Dette gjelder alle typer voteringer, herunder personvalg. De respektive organers styrer beslutter hvorvidt elektronisk votering skal benyttes. I hovedstyret og på landsmøtet er det ikke adgang til å benytte elektroniske votering.»


  Spørsmål om muligheten for tilslutning til flere medlemsforeninger: «Samtlige medlemmer av Norges Juristforbund skal tilhøre én seksjon. For yrkesaktive medlemmer tas det utgangspunkt i hovedarbeidsforholdet ved innplassering.   Under en seksjon innplasseres medlemmene i en eller flere medlemsforeninger. Dersom medlemmet tilsluttes flere foreninger må medlemmet velge en av disse som sin primærforening, med mindre seksjonens vedtekter sier noe annet. Der styrkeforhold internt i Norges Juristforbund avgjøres av medlemsforeningenes medlemstall telles kun medlemskap i primærforeningen.»  Det ble vedtatt en rekke endringer i vedtektene knyttet til tidspunkt for og innkalling til ordinært landsmøte, dessuten tidspunkt for seksjonenes årsmøter. Den vesentlige endringen var mulighetene for å avholde seksjonsårsmøter etter landsmøtet.  Vedtektenes ordlyd om seksjonskontakter ble endret: «Hver seksjon har en ansatt fra sekretariatet som seksjonskontakt. Seksjonskontakten skal primært stå til disposisjon for seksjonsstyret. Seksjonskontakt utpekes av generalsekretær i samråd med det enkelte seksjonsstyret.
 • Seksjonene Privat og Stat foreslo at det ble nedsatt et internt utvalg som skal vurdere ressurssituasjonen og det organisasjonspolitiske arbeidet i forbundet. Følgende ble vedtatt mot én stemme:  «Frem til landsmøtet 2020 skal en partssammensatt arbeidsgruppe kartlegge hvilke behov og forventninger seksjonene har til sekretariatet når forbundet arbeider politisk. Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til hvordan forbundet kan utvikles, og hvilke forventninger ulike organisasjonsledd kan ha til bistand som understøtter politisk aktivitet på ulike nivåer.   Arbeidsgruppen skal bestå av generalsekretæren og ansattrepresentant i hovedstyret, to representanter fra JF-P, to representanter fra JF-S og en representant fra de øvrige seksjonene. Seksjonene oppnevner egne representanter og vararepresentanter. Sekretariatet skal ivareta sekretærfunksjonene.  Arbeidsgruppen bør gjennomføre minst ett heldagsmøte, og skal levere sin rapport innen 30. juni 2020. Kostnader til frikjøp for deltakelse i arbeidsgruppemøter belastes forbundet sentralt».
Web bilder Rapport Bergen 06

Presidenten inn i Akademikernes styre

President Håvard Holm ble valgt inn i Akademikernes styre i begynnelsen av 2020. Akademikernes styre velges av rådsmøtet og består av leder, nestleder og fem medlemmer fra Akademikernes 13 medlemsforeninger. De andre styremedlemmene representerer Tekna, Den norske tannlegeforening, Samfunnsviterne, Naturviterne og Econa.

Honorering av tillitsvalgte

Hovedstyret vedtok tidlig i 2020 å sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til retningslinjer for honorering av tillitsvalgte i snever forstand. Forslaget skal legges frem for behandling på ordinært landsmøte 2020.

Arbeidsgruppens rapport forelå etter sommeren og ble behandlet i hovedstyret.
Generell honorering, dvs. godtgjørelse som ikke knytter seg til bortfall av inntekt, er etter styrets mening et prinsipielt spørsmål som bør forelegges på landsmøtet.

Arbeidsgruppe for politiske ressurser

Det ekstraordinære landsmøtet 2019 vedtok å nedsette et internt utvalg som skal vurdere ressurssituasjonen og det organisasjonspolitiske arbeidet i forbundet. Vedtaket lød:

«Frem til landsmøtet 2020 skal en partssammensatt arbeidsgruppe kartlegge hvilke behov og forventninger seksjonene har til sekretariatet når forbundet arbeider politisk. Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til hvordan forbundet kan utvikles, og hvilke forventninger ulike organisasjonsledd kan ha til bistand som understøtter politisk aktivitet på ulike nivåer.

Arbeidsgruppen skal bestå av generalsekretæren og ansattrepresentant i hovedstyret, to representanter fra JF-P, to representanter fra JF-S og en representant fra de øvrige seksjonene. Seksjonene oppnevner egne representanter og vararepresentanter. Sekretariatet skal ivareta sekretærfunksjonene.

Arbeidsgruppen bør gjennomføre minst ett heldagsmøte, og skal levere sin rapport innen 30. juni 2020. Kostnader til frikjøp for deltakelse i arbeidsgruppemøter belastes forbundet sentralt».

Arbeidsgruppen er forsinket med sin rapport, og den foreligger ikke ved redaksjonens avslutning.

Retningslinjer for kommunikasjon

Hovedstyret vedtok våren 2020 dokumentet «Kommunikasjon i Juristforbundet», en utvidet strategisk kommunikasjonsplan som inneholder:

 • Mål og rammer for kommunikasjonen i og fra forbundet
 • Prinsipper for interessentanalyse, issues management og omverdensovervåkning
 • Prinsipper for budskap og forankring
 • Kanaler og talspersoner
 • Prinsipper for god kommunikasjon
 • Rutiner for krisekommunikasjon

Juristforbundets sekretariat har innfridd kravene til å bli sertifisert som «Great Place To Work».

Digitale årsmøter og elektronisk votering

Siden digitale årsmøter i noen tilfeller vil komme i konflikt med gjeldende vedtekter, anbefaler hovedstyret at årsmøtene utsettes inntil videre – til smittesituasjonen og myndighetenes instrukser åpner for tradisjonelle løsninger igjen.

Sekretariatet har arbeidet med å få på plass en teknisk løsning som kan sikre trygg og demokratisk gjennomføring av digitale årsmøter i seksjoner og medlemsforeninger inkludert elektroniske voteringer. Et forslag til løsning ble vedtatt av hovedstyret rett etter sommeren.

Juristforbundet – Privat la etter sommeren frem for hovedstyret forslag til midlertidige retningslinjer for gjennomføring av digitalt suppleringsvalg.

Styret hadde ingen innsigelser til forslaget, men ønsket tilbakemelding og erfaringer mht. funksjonalitet. Det ble minnet om at det må inngås databehandleravtale med eventuelle leverandører av verktøy og tjenester.

Økonomihåndbok

Hovedstyret har godkjent en økonomihåndbok for seksjoner og foreninger etter forslag fra sekretariatet.

Lokalisering av sekretariatet

Plassmangel og alternativ lokalisering av organisasjonene i Juristenes Hus har stått på agendaen i flere år. For Juristforbundet ble løsningen å bli værende i Juristenes Hus og leie lokaler i Kristian Augusts gate 7 B, nabogården til Juristenes Hus. Det ble slått hull i veggen, slik at alle sekretariatets lokaler, med tilhørende plass for møter og tillitsvalgte, fungerer som en helhet.

Advokatforeningen, som har eid Juristenes Hus sammen med Juristforbundet, valgte å leie seg inn i nye lokale i nabokvartalet. Ifølge vedtektene for Juristenes Hus måtte Advokatforeningens andel selges til Juristforbundet, alternativt måtte gården selges samlet på det åpne markedet.

Det ekstraordinære landsmøtet 2019 vedtok å kjøpe Advokatforeningens andel av gården.

Great place to work

Juristforbundets sekretariat har innfridd kravene til å bli sertifisert som «Great Place To Work». Sertifiseringen er resultatet av medarbeiderundersøkelser og en grundig situasjonsanalyse, basert på en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser. Sekretariatet ble målt innen kategoriene respekt, troverdighet, rettferdighet, stolthet, og fellesskap på arbeidsplassen. Hele 98 prosent av de ansatte svarte på undersøkelsen.

Økonomi- og HMS-rapportering

Den lovpålagte rapporteringen av forbundets økonomi og status for helse, miljø og sikkerhet blir avgitt til landsmøtet i eget dokument.

Tillitsvalgte og ansatte

Koronapandemien og Juristforbundet