Faglig utvikling og møteplasser

Nærmere 100 faglige arrangementer årlig

I 2019 sto Juristforbundet for hele 99 faglige arrangementer. Av disse var 32 Juristforum, som er rekord. På den annen side ble kun tre arrangementer avlyst, og no-show (manglende fremmøte) ble redusert fra tidligere år til bare 13 prosent.

Totalt 4 760 deltok på arrangementene, det høyeste antallet noen gang. Snittet blir da 47 jurister/medlemmer per arrangement.

Det har vært planlagt 95 faglige arrangementer i 2020. Som følge av koronapandemien og nedstengningen, har Juristforbundet måttet avlyse 34 planlagte arrangementer.

Juristforbundet besluttet å avlyse alle arrangementer fra og med mars 2020 og, i praksis, til og med sommerferien. Vi åpnet sakte, men sikkert, opp for Juristforum og tillitsvalgtkurs fra høsten av.

Både Juristkongress og Rettssikkerhetskonferansen ble gjennomført, men i et annet format enn tidligere. Alle arrangementer legges opp i tråd med rådene fra helsemyndighetene. Det har blitt utarbeidet en egen smitteveileder for Juristforbundets arrangementer.

Juristkongress 2018

Juristkongress har etablert seg som den største arenaen for hele juristprofesjonen i Norge. Kongressen har som formål å begeistre og utfordre. Derfor inviteres det til plenumsseanser, fagspor, morgenseminarer, kongressfest og mye musikk og underholdning.

Juristkongress ble arrangert for fjerde gang 20.-21. november 2018 med tema «Morgendagens Arena». Prosjektgruppens mål om å lage en enda bedre kongress enn i 2016 slo til. Aldri er det gitt så mange seksere fra deltakerne i evalueringen. Aldri har fagsporene og morgenseminarene skåret så høyt.

Fagsporene fikk fem i gjennomsnittsskår av deltakerne. Fagsporet «Eierstyring» med kursleder Geir Lippestad dro i land seieren med en skår på 5,27. «Ledelse» med kursleder Torbjørn Buer på andreplass fikk 5,22 i skår. Morgenseminarene fikk 5,35 i skår, med Hedvig Montgomerys foredrag om barneoppdragelse og Tormod Heiers foredrag om Norges og vestens relasjon til Russland som de mest populære.

Også hovedforedraget til daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland og de musikalske innslagene fikk meget god respons.

Web bilder Rapport Egenprofilering 05
Fagsporene får alltid svært høye score på evalueringen av Juristkongress. Her fra kongressen i Lillestrøm 2018 (foto: Jørgen Nordby).
Web bilder Rapport Egenprofilering 06
Nettverksbygging er en viktig del av Juristkongress. Her fra kongressen i Lillestrøm 2018 (foto: Jørgen Nordby).
Web bilder Rapport Egenprofilering 08
Rekordmange deltakere på Juristkongress i Lillestrøm i november 2018 (foto: Jørgen Nordby).

Juristnettverkene

Juristnettverkene drives av lokale ildsjeler fra både privat og offentlig sektor. De fleste nettverkslederne er jurister i kommunal sektor eller advokater. Nettverkene drives på frivillig basis, og nettverkene samarbeider med sekretariatet for å få de beste foreleserne og temaene, dessuten et profesjonelt møteopplegg for sine Juristforum.

Porsgrunn ble etablert som det 12. nettverket høsten 2019. Øst-Finnmark Juristnettverk ble etablert med oppstartsamling i Vadsø i september 2020, mens det 14. nettverket etableres på Hamar senere høsten 2020.

Nettverksstyret

Nettverksstyret ble oppnevnt av Hovedstyret etter vedtak på landsmøtet 2018. Det ledes av visepresident Katrine Bratteberg og består ellers av representanter for seksjonene og utvalgte regionale nettverksledere.

Mandatet fra landsmøtet lyder: «Nettverksstyret skal sammen med sekretariatet initiere og legge til rette for effektiv drift av faglige og geografiske nettverk, på tvers av forbundets seksjoner og medlemsforeninger».

 • Utover å følge opp den ordinære driften og utviklingen av regionale, tverrfaglige nettverk i sekretariatets arrangementsteam, har nettverksstyret hatt bl.a. følgende på agendaen:
 • Ønske om bred og åpen invitasjon og markedsføring av nettverksarrangementene.
 • Ønske om å styrke Juristforum som merkevare.
 • Årlig fellesmøte for nettverkslederne. Det første ble arrangert i februar 2020.
 • Har forsøkt å dra i gang et nettverk i Kristiansand.
 • Muligheter for regionale samlinger i nord og vest hvert annet år når det ikke arrangeres Juristkongress.
 • Det vurderes et faglig nettverk på tvers av departementene i tillegg til det etablerte akademikernettverket.

Nettverksstyret har hatt som målsetting å etablere sentrale arrangementer utenfor Oslo, og da i første omgang en Nord-konferanse. Hovedstyret har gitt til tilslutning til dette, og første konferanse skal etter planen avholdes høst 2021. Nettverkstyret jobber med å få på plass et faglig samarbeid om konferansen med Det juridiske fakultet, Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Juristforum

Juristforum er betegnelsen på tverrfaglige samlinger for medlemmer og til dels andre jurister med et faglig tema/foredrag og muligheter for nettverksbygging. Under ulike navn har disse samlingene vært arrangert av Juristforbundet i nesten 20 år, først stort sett i Oslo, nå for det meste av de regionale Juristnettverkene.

Høsten 2020 arrangeres Juristforum om «Jussens helter» ved Hans Petter Graver i Stavanger, Hamar og Porsgrunn. Advokat Trude Stormoen besøker Sandefjord, Stavanger og Harstad med foredrag om den nye arveloven. Tidligere Riksadvokat Busch besøker Fredrikstad.

Juristenes Utdanningssenter (JUS)

Juristenes Utdanningssenter (JUS) eies av Juristforbundet og Advokatforeningen i fellesskap og er leverandør av etter- og videreutdanning for jurister og advokater. Kurstilbudet vurderes av medlemmene som en av de viktigste medlemsfordelene.

Juristforbundet har i perioden hatt økt fokus på samarbeid med JUS for å kunne tilby medlemmene den beste etter- og videreutdanningen.

JUS’ oppdrag er å utvikle og heve kompetansen til jurister. Dette forutsetter stadig utvikling av tilbudet. Forskning på læring og læringsmetodikk er viktige elementer i utviklingsarbeidet. Juslab, som er plassert i tilknytning til resepsjonen i Juristenes Hus, står sentralt og er mer enn et vanlig kurslokale, en arena for å eksperimentere med nye læringsmetoder, bl.a. e-læring.

Juristforbundet har i perioden hatt økt fokus på samarbeid med JUS for å kunne tilby medlemmene den beste etter- og videreutdanningen. Fra januar 2019 har Juristforbundet stilt en juridisk ressurs til rådighet for JUS i 20 prosent stilling.

Som følge av koronasituasjonen har JUS lagt om sitt kurstilbud til å omfatte et langt større utvalg av digitale kurs, siden de fleste ordinære kurs måtte avlyses. Det er bl.a. innført en abonnementsordning for mer enn 50 digitale kurs. Det er satt opp et eget team hvis oppgave er å bistå andre foreninger med å digitalisere sine kurs. Dette blir en betalt tjeneste og vil kunne være en alternativ inntektskilde for JUS. Fokus vil likevel være å tilby juridiske kurs med en god faglig og sosial arena for norske jurister.

JUS har også introdusert en juridisk podcast i perioden med førsteamanuensis Anine Kierulf som programleder.

Kontakt med fakultetene

President, visepresident og representanter for studentseksjonen har hatt møter og annen kontakt med ledelsen for de tre juridiske fakultetene. Hensikten har vært å få innsikt i utviklingen av jusstudiet, kartlegge hvordan Juristforbundet kan bidra i denne utviklingen og identifisere potensielle samarbeidsprosjekter.

Web bilder Rapport Harstad 08

Mastergradsstipend

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte stipend a kr. 25 000, henholdsvis fordelt på vår- og høstsemesteret, til jusstudenter som skal skrive masteroppgaver. Søknadsfristen for vårsemesteret er 10. februar og for høstsemesteret 10. september. Nye retningslinjer for tildeling av mastergradsstipendet ble vedtatt av Hovedstyret i desember 2019.

Følgende tildelinger er foretatt i perioden:

 • 2018: Vilde Amundsen Øren
 • Vår 2019: Gjertrud Bøhn Mageli og Ingrid Mjøsund
 • Høst 2019: Lise Marit Nyerrød og Casper Herlofsen
 • Vår 2020: Ida Tvedt Veum, Marcus Wannerstedt, Åse Rustad Kvisberg og Silje Strandengen

Tildelingen for høsten 2020 var ikke foretatt før redaksjonen ble avsluttet.

Spesialistutdanning for jurister

Det ordinære landsmøtet 2018 vedtok at «Landsmøtet ber hovedstyret om å utrede en mulig spesialistordning. Saken legges frem for landsmøtet 2020». Som bakgrunn for saken var det innhentet en utredning fra professor dr. juris Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen.

Hovedstyret vedtok tidlig i 2019 å nedsette et utvalg med følgende mandat for første delutredning: «Utvalget skal, med utgangspunkt i betenkning 29. mai 2018 fra professor Strandbakken m.fl., særlig punkt 10. Risikopunkter, to første kulepunkter, identifisere konsekvenser av og vurdere fordeler og ulemper ved en spesialistordning for juristprofesjonen generelt, og for jurister i ulike sektorer.»

Utvalget består av én representant fra hver seksjon og ledes av Tor Egil Viblemo fra Juristforbundet – Privat.

Utvalget har levert en første delutredning til hovedstyret og arbeider med en delutredning II.

International Negotiation Competition

ELSA Norge holder årlig en forhandlingskonkurranse for jusstudenter. Vinnerlaget går til den internasjonale finalen. Målet er å lære kommende jurister god forhandlingsteknikk gjennom å konkurrere. Juristforbundet har fortsatt å stille som faglig samarbeidspartner med dommer, coach og lagledelse i den internasjonale finalen (International Negotiation Competition for Law Students – INC).

I 2020 arrangeres konkurransen digitalt som følge av koronapandemien.

Arbeidsliv og arbeidsbetingelser

Profilering, politikk og samfunnskontakt