Fellesskap, trygghet 
og kompetanse

Her er Juristforbundet

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 20 000 jurister, advokater, dommere og juridiske studenter. Vi styrker medlemmenes posisjon og konkurransekraft på arbeidsmarkedet.

Juristforbundet arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler.

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Juristforbundet er med i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Juristforbundet kart 3
Kartet viser steder som har hatt Juristdagen, Juristnettverk eller regionale arrangementer i 2019 – 2020.

Medlemmene mener

Andel som synes medlemskap i Juristforbundet er viktig

71%

2014

77%

2018

78%

2020

Andel som er fornøyd med medlemskapet i Juristforbundet

70%

2014

78%

2018

84%

2020

Andel fornøyd med medlemskap

0

%

statlig sektor i 2014

0

%

kommunal sektor i 2014

0

%

privat sektor i 2014

0

%

statlig sektor i 2020

0

%

kommunal sektor i 2020

0

%

privat sektor i 2020

Fellesskap

Juristforbundets styrke er fellesskapet. Her er medlemmene en del av et stort nettverk med muligheter for erfaringsutveksling, gjensidige råd og faglig utvikling.

Innenfor forbundet finnes det en rekke grupper for medlemmer med samsvarende interesser – regionale nettverk over hele landet, sektorbaserte seksjoner og profesjonsbaserte medlemsforeninger og fora.

Dessuten gir fellesskapet en styrke i forhandlinger på vegne av medlemmene – både for lønn og arbeidsvilkår, sentralt og lokalt, og for tilbud og tjenester til medlemmene.

0

medlemmer i 
Juristforbundet

0

andel kvinner

0

andel menn

Kompetanse

Kompetanseheving er noe av det medlemmene verdsetter mest. Gjennom Juristenes Utdanningssenter gir Juristforbundet sine medlemmer et vidt spekter av etter- og videreutdanningstilbud.

Faglig utvikling er tema for arrangementer som Juristkongress, Juristforum, Lederkonferansen, Juristenes Fagdager og Tillitsvalgtkonferansen. I tillegg byr arrangementene på muligheter for utveksling av kunnskap og erfaring mellom deltakerne.

Dyktige tillitsvalgte er en forutsetning for at medlemmene følges opp på den enkelte arbeidsplass. Derfor tilbyr forbundet et omfattende kursprogram for de tillitsvalgte med solid teori og praktiske øvelser – for mange grunn god nok til å engasjere seg som tillitsvalgt.

0

arrangementer
i 2019

0

Juristforum i 2019

0

tillitsvalgtkurs i 2019

0

deltakere i 2019

Trygghet og råd

Selv jurister kan komme i en vanskelig situasjon på jobb. Da er det godt å vite at Juristforbundets advokatkontor har eksperter på arbeidsrett som kan gi råd og bistand til medlemmene.

Forbundets jurister og øvrige rådgivere kan også veilede og støtte medlemmene i lokale og individuelle lønnsforhandlinger. Nyttige verktøy som Forhandlingsveilederen og Lønnskalkulatoren finner medlemmene på juristforbundet.no.

Medlemmer som ønsker råd om hvordan de kan utvikle seg i jobben eller finne ny jobb, kan få veiledning på telefon av en karriererådgiver.

0

medlemmer i statlig sektor

0

medlemmer i kommunal sektor

0

medlemmer i 
privat sektor

0

studentmedlemmer

Hva skaper mest bekymring for fremtidens arbeidsliv?

#

0

Digitalisering

#

0

Lønnsforskjeller

#

0

Arbeidsledighet

#

0

Utrygge jobber

Konkurransekraft

Juristforbundet arbeider for å styrke medlemmenes konkurransekraft på arbeidsmarkedet gjennom hele karrieren gjennom å representere, profilere og støtte jurister.

Forbundet vil ligge i forkant av trender i samfunnsutviklingen og endringer i arbeidsmarkedet som kan påvirke medlemmenes situasjon. Medlemmene skal få hjelp til å omstille seg i takt med den teknologiske utviklingen.

Gjennom å benytte den brede kompetansen i medlemsmassen, bl.a. i fagutvalgene, viser forbundet verdien av juridisk kompetanse i så vel næringsliv som offentlig sektor.

81%

Andel som opplever Juristforbundet som relevant

90%

Andel som opplever at Juristforbundet har stor troverdighet

Hva vil påvirke arbeidslivet mest de neste fem årene?

#

0

Digitalisering

#

0

Globalisering

#

0

Ulikhet

#

0

Grønt skifte

Medlemsfordeler

Medlemskap i Juristforbundet kan være svært lønnsomt. Ved å benytte fordelene på bank- og forsikringstjenester kan medlemmene spare inn hele kontingenten. Forbundet har også forhandlet frem flere andre rabattordninger for medlemmene.

Juristen.no er Juristforbundets nettavis for nyheter fra forbundet og det juridiske miljøet. Papirversjonen av Juristen kommer med seks fyldige temanummer årlig.

Er det samsvar mellom kontingent og utbytte av medlemskapet?

0

%

2014

0

%

2018

0

%

2020

Samfunnsansvar

Juristforbundet arbeider i det offentlige rom for å styrke rettssikkerheten i samfunnet, ta vare på rettsstaten og vise verdien av juridisk kompetanse. Forbundet er jevnlig i dialog med politiske miljøer, interesseorganisasjoner og media.

Ledende tillitsvalgte deltar i samfunnsdebatten for å synliggjøre juristers rolle, kompetanse og profesjonsstyrke.

Forbundet deler også hvert år ut Rettssikkerhetsprisen, arrangerer Rettssikkerhetskonferansen og samler jurister på stands over hele landet på Juristdagen.

0

advokater og advokat-
fullmektiger

0

politi- og påtalejurister

0

dommere og dommer-
fullmektiger

0

næringsdrivende

Partnere / i kontorfellesskap / enkeltpersonforetak

Medlemmene mener

Hovedårsak for medlemsskap

0

%

31% i 2018
Prinsipielt viktig å være fagorganisert

0

%

22% i 2018
Gir profesjonstilhørighet

0

%

17% i 2018
Gode medlemsfordeler

0

%

11% i 2018
Bistand i arbeidssituasjonen

0

%

7% i 2018
Styrker min lønnsutvikling

 

Medlemsundersøkelsen 2020 er gjennomført under koronakrisen mai/juni 2020.

Juristforbundet som samfunnsaktør

94%

92% i 2018
Viktig med engasjement i retts- og samfunnspolitikk

94%

91% i 2018
Viktig med engasjement i dagsaktuelle juridiske temaer


86%

86% i 2018
Viktig at Juristforbundet er synlig i media

89%

85% i 2018
Juristers omdømme bygges ved å delta i samfunnsdebatt

94%

91% i 2018
Juristforbundet arbeider for rettssikkerhet og rettsstat

Har befolkningen tillit til jurister?

0

%

64% i 2018*
Jurister i staten

0

%

55% i 2018*
Jurister i kommunene

0

%

64% i 2018
Advokater

0

%

79% i 2018
Domstolene

 

*Felles spørsmål i 2020, separate spørsmål i 2018.

Oppfatninger om Juristforbundet

57%

56% i 2014
Juristforbundet oppfattes primært som en profesjons- og interesseforening.

34%

39% i 2014
Juristforbundet oppfattes
primært som en fagforening.

Er du fortsatt medlem i Juristforbundet om to år?

0

%

86% i 2014
Statlig sektor

0

%

88% i 2014
Kommunal sektor

0

%

82% i 2014
Privat sektor

Faktagrunnlag statistikk: Rambøll medlemsundersøkelse for Juristforbundet 2020 | Respons Analyse samfunnsundersøkelse for Juristforbundet 2020 | Zynk stordataanalyse og medlemsundersøkelse for Juristforbundet 2019 | Juristforbundets medlemstall per 1. oktober 2020 | Respons 4-6 på skala 1-6 i undersøkelsene.

Tekst: Jan Lindgren/Juristforbundet | Foto: Thomas Haugersveen | Digital design: Mads Pedersen/Artbox | Utvikling: Eirik Grønolen/Dunderverk | Oktober 2020

Gå til Hovedsstyrets rapport 2019 – 2020